PROJEKCE

Aby bylo možné dům postavit, je potřeba vytvořit dokumentaci. Stupňů dokumentace je několik a je důležité předem definovat, který stupeň je vhodný pro daný projekt. Jsme schopni zajistit všechny stupně dokumentace do objemu bytového domu. U větších akcí spolupracujeme s externími projekcemi.

Dokumentace pro umístění stavby - na základě této dokumentace stavební úřad vydává rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o změně vlivu užívání stavby na území. Někdy je dokumentace sloučená pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Projektová dokumentace musí vždy obsahovat části podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s tím, že rozsah a obsah jednotlivých částí se přizpůsobuje druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) - základní dokumentace nutná k získání stavebního povolení.

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) - velice podrobná dokumentace, která obsahuje nejen tvar, ale také použité materiály a jejich množství, soupisy prací a výkazy výměr. Jde o nejkomplexnější stupeň. 

Jednostupňová dokumentace - jde o jakýsi kompromis výše zmíněných. Je to DSP, která obsahuje detaily dohodnutých oblastí a hrubý výkaz. Je to nejčastěji používaný typ dokumentace.